Constructlar

Prsian English
Powered by Google TranslateTranslate
Persian English

نوارنقاله‌ها مقدار زیادی انرژی مکانیکی مصرف می‌کنند تا یک تسمه لاستیکی بزرگ وکشیده‌شده را از بین اجزا مختلفی حرکت دهند. این تسمه پر از بار می‌شود و با سرعت زیادی به حرکت در می‌آید. مقادیر نیروها بسیار زیاد است و بالقوه خطرناک می‌باشد. ذاتا سرعت بالا و حرکت در مسیرهای تنگ از ویژگی‌های نوارنقاله است. این ویژگی‌ها می‌تواند برای پرسنلی که نزدیک نوارنقاله‌ها کار می‌کنند، خطرآفرین باشد. هرکسی که لازم است در نزدیکی نوارنقاله کار کند باید همیشه از قدرت این سیستم و پتانسیل آن برای صدمه زدن یا کشتن افراد آموزش ندیده آگاه باشد.

یک سیستم انتقال به همراه انرژی پتانسیل چند تن مواد ، شاید (450kW)600hp توان داشته باشد؛ در نتیجه نوارنقاله در حال حرکت، به آسانی در یک مسابقه طناب کشی با کارگران پیروز می‌شود و می‌تواند باعث صدمات جدی و حتی مرگ شود.

همه اَشکال انتقال توده مواد از کامیون‌های معدنی گرفته تا قطارها تا کشتی‌ها خطرات و مسائل ایمنی خود را دارند. اگرچه آنها خطراتی دارند اما طراحی، بهره‌برداری و تعمیرات مناسب نوارنقاله می‌تواند روش موثر و ایمنی برای حمل مواد باشد.
سانحه ممکن است اتفاق بیافتد ولی آن هم قابل پیشگیری است.

ایمنی نقاله با طراحی‌های جلوگیری کننده از خطرات قابل پیش‌بینی شروع می‌شود. مدیریت باید تجهیزات ایمن را مشخص و کارگران نیز از قوانین تبعیت کنند. اجرای اقدامات ایمنی در طراحی، ساخت، بهره‌برداری و تعمیرات نگهداری نوارنقاله و نقاط انتقال مواد به مقدار زیادی در جلوگیری از سوانح کمک می‌کند. آموزش صحیح، کلید ترویج ایمنی بین کارگرانی است که حوالی نوارنقاله کار می‌کنند.
چگونـگی ایمنـی نوارنقاله بـه غبار و ریزش مواد مربوط می شـود. نشت مواد از نوارنقاله‌ها، خطرات ایمنی را به روش‌های مختلف افزایش می‌دهد ریزش مواد ضرورت تمیزکاری و تعمیرات اطراف نوارنقاله توسط کارگران را بوجود می‌آورد. قرارگرفتن پرسنل در نزدیکی نوار در حال حرکت، فرصت تماس غیرعمدی و تبدیل شدن آن به صدمه جدی یا مرگ را بوجود می‌آورد.
فعالیت‌های کارگری زیر باعث سوانح در ناحیه نوارنقاله می‌شوند:

  • کارکردن زیر یا نزدیک تجهیزات بدون حفاظ
  • استفاده از دست یا ابزار برای تمیزکردن رولیک‌های در حال حرکت
  • تلاش برای آزادکردن رولیک‌های قفل شده هنگام حرکت نوار
  • تلاش برای گذاشتن یا برداشتن حفاظ برای نوارنقاله در حال کار
  • تلاش برای پاک کردن مواد از پولی سر یا انتها هنگام حرکت نوار
  • پوشیدن لباس‌های آزاد اطراف نوارنقاله در حال حرکت
  • قفل نکردن نوارنقاله متوقف شده قبل از برطرف کردن گرفتگی (هر دو نوارهای شیبدار و تخت)